YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Natur og natur-oplevelser kan 

øge livskvaliteten,

forebygger stress, 

virke helbredende og fremme 

personlig udvikling

 

Læs mere herom i

 

2. udgave af

"Natur og miljø i pædagogisk arbejde"

kapitel 5, 6 og 15

 

 

Naturterapi

 

Naturterapi - som her praktiseret - omfatter nærværsøvelser i naturen, afspænding af krop og sind, meditativ tilstedeværelse samt opfølgende samtale i gruppe eller individuelt.

 

Det hele sker i trygge rammer, og der gives plads til personlige oplevelser. De sansninger, tanker og følelser, som herigennem fremkaldes, kan befordre øget afklaring og bidrage til at opdage og frigøre personlige ressourcer. Naturstøttet nærvær kan frigøre stress og vitalisere krop og sind. Strabadserende aktiviteter eller bevidst fremprovokerede situationer forekommer ikke.

 

Når man bevidst vælger at spejle sig i naturen og tolke sine oplevelser symbolsk, kan der ske dyb forløsning og erhverves nye erkendelser. Som eksempel er her et kort resume af session med en klient i terapi på Røsnæs:

 

 

November havde til lejlighed klædt sig i skummende bølgesprøjt, strid havgus og skridende skrænter. Indtryk af både voldsom destruktion og fascinerende skønhed. For min klient resulterede oplevelsen af denne dobbelthed i en ganske uventet form for accept af liv og død. Synet af blottede og dinglede rødder langs kystskrænten kaldte et mere end 20 år gammelt tab af en nær slægtning frem, som omstændighederne gjorde det muligt at forsone sig med på en ny og anderledes måde. Det føltes, som om naturen viste,at uden efterårsstormenes jordskred - ingen nye følfod og digesvale at vente til foråret. Sådan oplevede og udtrykte min klienten det i hvert fald. Skønheden i naturen og dens kredsløb viste, at alt til enhver tid er på rette plads. For første gang i 20 år opløstes følelsen af svigt og tab til fordel for dyb indre ro og accept. Det kunne min klient efterfølgende konstatere - med lige del lettelse og forbavselse.

Læs hele artikel herom:

http://www.natur-vejleder.dk/6storage/853/26/maj_2014_naturterapi.pdf

 

 

Eksempel på afholdt Workshop om "Mindfulness og naturterapi"

Det er efterhånden veldokumenteret, at sanselige oplevelser i haver og natur virker vitaliserende på krop og sind. Lige så velkendt er det, at mindfulness er en effektiv metode til at frigøre stress og opøve evnen til nærvær. Begge strategier kan have terapeutisk effekt - opnået ved at hensætte sig i stille fordybelse og få fornyet kontakt til sig selv og omverden.

Naturoplevelser kan være ladet med stemninger og symbolsk indhold, som kan lede én på sporet af eksistentielle værdier og udviklingsmuligheder. Helt enkelt kan det gøres ved at dvæle i kvaliteten af sin naturoplevelse og søge mening i det symbolske indhold, som oplevelsen kan tænkes at referere til. Man kan ligefrem vælge at tolke sine indtryk fra naturen på samme måde, som man på klassisk vis tyder en drøm.

Mindfulness-øvelser giver hjælp til at være til stede i nuet, præcis hvor man er, og bemærke sig såvel sit ”indre som ydre landskab”. Man bringes ind i en tilstand af afslappet, oplevende tilstedeværelse, her og nu, uden forbehold eller vurdering. Enhver aktivitet kan i princippet udføres med denne årvågenhed og fokusering - inkluderende både krop, følelse og tanke.

Mens fordybelse i naturen let og ubesværet kan hensætte én i særlige sindstilstande, så kræver mindfulness en mere aktiv træning for at opnå tilsvarende resultater. Til gengæld er mindfulness-teknikker uafhængige af, om man er til stede i en have eller anden natur. Mindfulness kan praktiseres hvor og når som helst.

På denne workshop vil vi afsøge nogle af de muligheder, der ligger i at kombinere mindfulness og natur. Gennem sansning og indlevelse i naturen vil vi bringe os ind i bevidsthedstilstande, der fremmer heling. Og vi vil åbne os for personlige oplevelse, der kan bearbejdes og give stof til eftertanke og selvudvikling. Mindfulness-øvelser kan understøtte disse processer ved at afstemme krop og sind i forhold til omgivelserne - skabe balance og åbenhed for både ydre og indre behov og indtryk.  

Workshoppen afvikles procesorienteret, hvilket betyder, at forløbet udfolder sig løbende i en intuitivt præget proces baseret på deltagernes forudsætninger, ønsker og parathed. De fysiske rammer er dog givne: Vi vil veksle mellem at opholde os inde og ude i de omgivelser, som Livets Hus og Have konkret byder på. Vi udnytter mulighederne i det nære miljø ved at sanse og lokalisere stedets kvaliteter. Og vi vil dele nærvær med himmel, jord, træer, sol, vind, lyde og dufte - og hvad dagen ellers må byde os på. Inden døre kan vi søge blive klogere på vore personlige præferencer for natur lokaliseret gennem fantasirejser og genkaldte erindringer. Desuden kan vi tage afsæt i de betydninger, som en række medbragte fund fra naturen repræsenterer og kalder frem i os.

Da workshoppen gennemføres procesorienteret, er det præcise forløbet ikke på forhånd givet. Som deltager vil man dog kunne forvente at blive grundlæggende introduceret til naturterapi og betydningen af forskellige kvaliteter ved natur. Man vil blive præsenteret for øvelser i sansning og nærvær, meditativt og visualisering, kreative og æstetiske udtryk samt dialog, refleksion, tolkning og opsamling omkring deltagernes sanseindtryk og naturoplevelser.

Workshoppen er åben for den spirituelle dimension ved både menneske og natur, men udgangspunktet knytter sig ikke til nogen religiøs retning eller given kosmologi.